Juridiskās piezīmes

Piekļūstot SAS „HouseProjects Ltd.“ (tālāk – „HouseProjects“) tīmekļa lapām www.majuprojekti.lv (tālāk – lapām), jūs piekrītat tālāk norādītajiem noteikumiem. Ja tālāk norādītajiem noteikumiem nepiekrītat, lūdzu, ņemiet vērā, ka šādā gadījumā nedrīkstat izmantot attiecīgo vietni.

„HouseProjects“ tīmekļa lapu satura autortiesības: © SAS „HouseProjects Ltd.“. Tiek paturētas jebkādas tiesības, kas nav tieši piešķirtas šeit. Ir aizliegts jebkādā formā, pilnībā vai daļēji pavairot, pārsūtīt, izplatīt vai glabāt saturu, iepriekš nesaņemot rakstisku „HouseProjects“ atļauju, izņemot gadījumus, kad tas atbilst tālāk norādītajiem noteikumiem. „HouseProjects“ piekrīt, ka pārlūkojat „HouseProjects“ tīmekļa lapas datorā vai drukājat to kopijas tikai personiskai lietošanai, nevis tālākizplatīšanas nolūkos, izņemot citus gadījumus, kad „HouseProjects“ ir piešķīrusi attiecīgu rakstisku atļauju. Uz atsevišķiem tīmekļa lapās iekļautiem dokumentiem var attiekties papildu noteikumi, kas ir norādīti attiecīgajos dokumentos.

Šo vietni un tās saturu drīkst lietot privātām, nekomerciālām vajadzībām. Preses paziņojumus un citus dokumentus, kas ir klasificēti kā publiski pieejami, drīkst lietot publiskā saziņā, ja ir norādīts to informācijas avots.

Šī vietne un tās saturs tiek nodrošināts jūsu ērtībām. „HouseProjects“ tīmekļa lapu saturs tiek nodrošināts, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams. „HouseProjects“ negarantē „HouseProjects“ tīmekļa lapu darbību bez pārtraukumiem un kļūdām. „HouseProjects“ patur tiesības jebkurā brīdī pārskatīt šīs lapas un noņemt to piekļuvi. Saistībā ar šo lapu pieejamību, precizitāti, uzticamību vai saturu nepastāv nekāda veida, ne tiešas, ne netiešas, garantijas, tostarp un ne tikai saistībā ar īpašuma tiesībām vai pārkāpumu neesamību, kā arī ar atbilstību tirdzniecībai vai konkrētam mērķim. „HouseProjects“ neuzņemas atbildību par jebkāda veida tiešu, netiešu, netīšu, tīšu vai izrietošu kaitējumu, zaudētu peļņu vai uzņēmējdarbības pārtraukumiem, kas radušies šī pakalpojuma lietošanas vai nepieejamības rezultātā, pat ja korporācija „HouseProjects“ ir zinājusi par šāda kaitējuma iespējamību. Dažās jurisdikcijās nav atļauta konkrētu garantiju izslēgšana vai saistību ierobežojumi, tāpēc, iespējams, uz jums neattiecas augstāk norādītie ierobežojumi un izņēmumi. Šādā gadījumā „HouseProjects“ atbildība tiek ierobežota maksimālajā likumā atļautajā mērā.

Lai nodrošinātu ērtu piekļuvi, „HouseProjects“ drīkst interneta vietnēs iekļaut trešo pušu īpašumā vai nodrošinājumā esošas saites. Izmantojot saiti uz šādu trešās puses vietni, jūs apņematies pirms attiecīgās vietnes lietošanas izskatīt tās lietošanas noteikumus un piekrist tiem. Jūs piekrītat arī tam, ka „HouseProjects“ nekontrolē attiecīgās vietnes saturu un nevar uzņemies nekāda veida atbildību par šādās trešo pušu vietnēs izveidoto vai publicēto saturu. Turklāt saite uz vietni, kas nav „HouseProjects“ vietne, nenozīmē, ka „HouseProjects“ apstiprina attiecīgo trešo personu vietni vai tajā minētos produktus un pakalpojumus.

Iesniedzot materiālu jebkurā no mūsu serveriem, piemēram, izmantojot e-pastu vai „HouseProjects“ tīmekļa lapas, jūs apliecinat, ka: a) attiecīgajā materiālā nav iekļauti vienumi, kas ir pretlikumīgi vai citādā veidā nederīgi publicēšanai; b) pirms jebkāda veida materiāla iesniegšanas pienācīgi rīkosities, lai pārbaudītu un noņemtu vīrusus un citas inficējošas un kaitīgas funkcijas; c) esat materiāla īpašnieks vai jums ir neierobežotas tiesības to iesniegt mūsu vietnē, un ka „HouseProjects“ drīkst bez maksas publicēt attiecīgo materiālu un/vai iekļaut to vai jebkādas tajā aprakstītās koncepcijās mūsu produktos, neuzņemoties atbildību vai saistības; d) neiesniegsiet nekāda veida prasības pret mums saistībā ar jūsu iesniegto materiālu un atlīdzināsiet mums, ja kāda trešā persona iesniegs prasības pret uz mums saistībā ar jūsu iesniegto materiālu.

„HouseProjects“ nepārbauda un nevar pārbaudīt saturu, ko lietotāji publicē „HouseProjects“ vietnē, un nav atbildīga par šādu saturu. „HouseProjects“ jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem drīkst noņemt jebkādu saturu, ko publicējuši lietotāji.

„HouseProjects“ ir SAS „HouseProjects Ltd.“ reģistrēta preču zīme. „HouseProjects“ produktu nosaukumi ir „HouseProjects“ preču zīmes vai reģistrētas „HouseProjects“ preču zīmes. Citi šeit minētie produktu un uzņēmumu nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai tirdzniecības nosaukumi. Jūsu piekļuve šai vietnei nav pēc pieņēmuma, fakta vai citādi uzskatāma par pamatojumu jebkādas licences vai lietošanas tiesību piešķiršanai attiecībā uz jebkuru šajā vietnē attēloto zīmi, iepriekš nesaņemot rakstisku atļauju no „HouseProjects“ vai attiecīgā trešās puses īpašnieka.

Jebkuri no augstākminētajiem nosacījumiem var tikt izmainīti un/vai atjaunināti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Jebkuras izmaiņas šajā dokumentā tiks publicētas vietnē http://www.majuprojekti.lv/lv/juridiskas-piezimes.