Projekta sagatavošanai obligāto dokumentu saraksts.

Pirms sākt projektēšanas darbus, būvētājam (pasūtītājam) jāiesniedz mums šādi projekta sagatavošanai obligāti dokumenti:

1. Dokuments, kas apliecina īpašumtiesības uz zemes gabalu - dokuments par zemes gabala juridisko reģistrāciju Nekustamā īpašuma reģistrā (izrakstu izdod VI Reģistru centrs).

2. Zemes gabala plāns.

3. Zemes gabala līdzīpašnieku piekrišana (pilnvara). LR būvniecības likums nosaka, ka par būvētāju (pasūtītāju) var būt viena fiziska persona, tāpēc, ja Nekustamā īpašuma reģistra izrakstā ir norādīts vairāk kā viens īpašnieks, tad citiem īpašniekiem jāpiešķir tiesības (rakstiski jāpilnvaro) viens no īpašniekiem būt par būvētāju.

4. Topogrāfiskais ģeodēzijas attēls (ne vecāks par 3 gadiem). Topogrāfisko attēlu varat pasūtīt pie mērniekiem. Topogrāfiskā ģeodēzijas attēla sagatavošanai jāiesniedz šādi dokumenti: zemes gabala plāns, zemes gabala juridiskās reģistrācijas dokumenti. Mērnieki topogrāfisko attēlu parasti sagatavo 2 nedēļu laikā.

5. Speciālās arhitektūras prasības (izdod vietējās pašvaldības administrācija). Speciālo arhitektūras prasību saņemšanai vietējās pašvaldības administrācijai jāiesniedz: • Iesniegums. • Kopijas dokumentiem ar datiem par zemes gabalu: Zemes gabala plāna kopija; Kopijas dokumentiem par Nekustamā īpašuma reģistrā reģistrēto zemes gabalu un tiesībām uz to (būvētāja apstiprinātas). • Kopijas dokumentiem ar datiem par būvi vai būvju grupu uz zemes gabala (ja uz zemes gabala būvju nav, tad šie dokumenti nav vajadzīgi): Būves kadastra datu lietas kopija; Kopijas dokumentiem par Nekustamā īpašuma reģistrā reģistrētajām būvēm un tiesībām uz tām (būvētāja apstiprinātas). • Zemes gabala līdzīpašnieku piekrišana (ja zemes gabals ir viņu kopīpašums). • Uz zemes gabala esošās būves līdzīpašnieku piekrišana (ja uz zemes gabala nav būvju, tad šie dokumenti nav vajadzīgi). • Būvētāja rakstiska pilnvara, kas piešķir tiesības citai personai iesniegt iesniegumu (tādā gadījumā, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona).

6. Pieslēgšanās noteikumi, t. i., inženiertīklus administrējošo institūciju prasības, lai varētu pieslēgties elektroapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, gāzes, komunikāciju un citiem tīkliem. Izdod AS „Lesto”, AS „Lietuvos Dujos” u. c. Jāaizpilda attiecīgie iesniegumi, lai saņemtu Pieslēgšanās noteikumus. Iesniegumus varat atrast internetā: LESTO, DUJOS u. c. mājaslapās. Inženiertīklus administrējošajām institūcijām pieslēgšanās noteikumi jāizsniedz 15 darba dienu laikā no jūsu lūguma par noteikumu izsniegšanu saņemšanas.  

Piezīme: iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus, jums jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam. Vietējās pašvaldības administrācijai speciālās arhitektūras prasības jāizdod 15 darba dienu laikā no jūsu iesnieguma saņemšanas.